Pine Script

Pine Script Công thức tính mức drawdown lớn nhất đã được thay đổi

Chúng tôi đã thay đổi cách tính toán Mức Drawdown Tối đa cho Trình kiểm tra chiến lược. Từ giờ trở đi, chiến lượcDrawdown Tối đa và trường Drawdown Tối đa trong báo cáo sẽ được tính toán sử dụng công thức mới dựa trên NetProfit. Chú ý rằng chúng tôi cũng bao...

April 27, 2018