Alerts

Alerts Cảnh báo không hạn chế được bật trên TradingView!

Các bạn đã yêu cầu, và chúng tôi đáp ứng. Bạn bây giờ có thể kích hoạt chế độ bật cảnh báo không hạn chế! Bạn không cần phải quay lại kích hoạt cảnh báo sau mỗi hai tháng nữa. Bạn chỉ cần vào tick vào ô mở không hạn...

November 6, 2018